{"total":403,"stores": [{"name":"Bếp từ Hàn Nội","web_address":" KCN An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.626195910862!2d105.71176421428058!3d21.007616086009808!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313453bbbfffffff%3A0xd1fac4567ad59304!2zWcOqbiBMxaluZw!5e0!3m2!1sen!2s!4v1541729741812","district_code":"HUYENHOAIDUC","province_code":" HANOI "}] }